วิธีการใช้งาน Autoresponders

Autoresponders คือ การตั้งค่าข้อความตอบรับอัตโนมัติ เมื่อมี E-mail เข้ามาใน E-mail Account ที่กำหนด ระบบจะทำการส่งข้อความตอบรับอัตโนมัติไปยัง E-mail ที่ได้ทำการส่งเข้ามา เพื่อให้ผู้ส่งได้ทราบว่า E-mail ได้ส่งถึงปลายทางแล้ว

คุณสามารถใช้งาน Autoresponders ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยมีขี่นตอนการทำ ดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

วิธีการสร้าง Autoresponders

1. เลือกเมนู Autoresponders

2. คลิกที่ CREATE AUTORESPONDER

3. กรอก E-mail ที่ต้องการสร้างข้อความตอบรับอัตโนมัติ(Responder Address) และระบุข้อความตอบรับอัตโนมัติ(Responder Message) ในช่อง Send a CC to: จะส่งข้อความตอบรับอัตโนมัติไปที่ E-mail นี้ด้วย (จะระบุหรือไม่ระบุก็ได้) จากนั้นคลิก Create

วิธีการแก้ไข Autoresponders

1. เลือกเมนู Autoresponders

2. เลือก Modify จาก E-mail Account ที่ต้องการ

3. สามารถแก้ไขข้อมูลข้อความตอบรับอัตโนมัติได้ (Responder Message) จากนั้นกดปุ่ม SAVE

วิธีการลบ Autoresponders

1. เลือกเมนู Autoresponders

2. เลือก E-mail Account ที่มีข้อความอัตโนมัติที่ต้องการลบ จากนั้นคลิก Delete

Was this article helpful?

Related Articles