การใช้งาน autoresponder ใน DirectAdmin

Using autoresponders DirectAdmin

Autoresponder คือ การตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติ เมื่อมีการส่งอีเมลเข้ามาในบัญชีอีเมลที่กำหนด ระบบจะทำการส่งข้อความตอบกลับที่ได้ตั้งไว้ไปยังบัญชีอีเมลที่ได้ทำการส่งอีเมลเข้ามา เพื่อเป็นการแจ้งให้ผู้ส่งทราบว่าอีเมลของตนได้ส่งไปถึงปลายทางแล้ว โดยการใช้งาน autoresponder ใน control panel ของ DirectAdmin จะมีอยู่ 3 วิธี ได้แก่

1. การสร้าง autoresponder

2. การแก้ไข autoresponder

3. การลบ autoresponder

Was this article helpful?

Related Articles