วิธีการใช้งาน Forwarders

E-mail Forwarder คือ การกำหนดให้ E-mail ที่ส่งมายัง E-mail Address หนึ่งถูกส่งต่อไปยัง E-mail Address อื่นๆได้แบบอัตโนมัติ เช่น E-mail ที่ถูกส่งมายัง youruser@yourdomain.com จะถูกส่งต่อไปยัง hostatom@hostatom.com ได้โดยทันที

ซึ่งคุณสามารถใช้งาน Forwarders ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panelโดยมีขั้นตอน ดังนี้

1.คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

การสร้าง E-mail Forwarder

1. เลือก Forwarders

2.เลือก Create new E-mail Forwarder

3.ระบุข้อมูลว่าต้องการให้ Forwarder จาก E-mail ไหน(ในกรอบหมายเลข (1) ช่อง Forwarder Name) ไปยัง E-mail ไหน(ในกรอบหมายเลข (2) ช่อง Destination Email) ซึ่งหากต้องการ Forwarding มากกว่า 1 โดเมน สามารถใช้ลูกน้ำ (,) ขั้นระหว่าง E-mail ได้ จากนั้นเลือก Create

4.หลังจากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะแสดงผล ดังภาพ

การลบ E-mail Forwarder

1. เลือก Forwarders

2.เลือก E-mail Forwarder ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิก Delete Selected

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?