วิธีสร้าง e-mail forwarder ใน DirectAdmin

Create e-mail forwarder DirectAdmin

E-mail forwarder คือ การกำหนดให้เมลที่ส่งมายังอีเมลหนึ่งถูกส่งต่อไปยังอีเมลอื่นๆ ได้แบบอัตโนมัติ เช่น เมลที่ถูกส่งมายัง johny@sandbox.com จะถูกส่งต่อไปยัง support@sandbox.com ได้โดยทันที โดยการสร้าง e-mail forwarder ใน control panel ของ DirectAdmin สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Forwarders ในหมวด E-mail Manager

คลิกที่ CREATE E-MAIL FORWARDER

กรณีเพิ่ม e-mail forwarder และอีเมลปลายทางอีเมลเดียว

กำหนดรายละเอียดการสร้าง e-mail forwarder เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ CREATE

  • New Forwarder Name – กำหนดอีเมลที่จะใช้ forwarder
  • กำหนดอีเมลปลายทางที่จะส่ง

ระบบจะแจ้งว่าได้สร้าง e-mail forwarder แล้ว ดังภาพตัวอย่าง

กรณีเพิ่ม e-mail forwarder และอีเมลปลายทางหลายอีเมล

กำหนดอีเมลแรกที่จะใช้ forwarder ในช่อง New Forwarder Name จากนั้นคลิกที่ Add

กำหนดอีเมลที่สองที่จะใช้ forwarder ต่อไปกำหนดอีเมลปลายทางที่จะส่ง จากนั้นคลิกที่ Add

ระบุอีเมลปลายทางที่จะให้ส่งไปถึง จากนั้นคลิกที่ CREATE

ระบบจะแจ้งว่าได้สร้าง e-mail forwarder แล้ว ให้คลิกที่ X เพื่อปิดหน้าการแจ้งเตือน

ข้อมูลของ e-mail forwarder ที่สร้างไว้จะแสดงดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles