วิธีใช้งาน mailing list ใน DirectAdmin

Mailing list DirectAdmin

Mailing list คือ กลุ่มรายชื่อของอีเมล ที่เมื่อมีการส่งเมลไปที่ mailing lists นั้น mailing lists ดังกล่าวจะกระจายเมลที่ได้รับไปให้กับอีเมลที่อยู่ใน mailing list โดยอัตโนมัติ เช่น maling list ที่สร้างไว้คือ support@sandbox.com แล้วมีการเพิ่มอีเมลไปยัง mailing list แล้ว เมื่อมีการส่งเมลไปที่ support@sandbox.com ระบบก็จะทำการกระจายเมลดังกล่าวให้กับอีเมลที่อยู่ใน mailing list

ประโยชน์ของ mailing list

  • อำนวยความสะดวกในการกระจายข่าวสารภายในหน่วยงาน เช่น การแจ้งข่าวให้สมาชิกทุกคนในคณะ ภาควิชา ฝ่าย ห้องวิจัย ชมรม ชุมนุม สมาคม ได้รับทราบข่าวสารต่างๆ อย่างสะดวกและรวดเร็วเท่ากัน
  • สามารถเข้าร่วมในกลุ่มที่สนใจได้ เช่น หากมีการจัดตั้งกลุ่มข่าวสารที่สนใจ ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับข้อมูลต่างๆ ได้
  • เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกในกลุ่มเพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เป็นที่สนใจภายในกลุ่ม

สำหรับวิธีใช้งาน mailing list ใน DirectAdmin นั้น จะแบ่งขั้นตอนตามหมวดหมู่ต่างๆ ดังนี้

1. วิธีสร้าง mailing list

1.1 วิธีเพิ่มอีเมลไปยัง mailing list

1.2 วิธีลบอีเมลออกจาก mailing list

2. วิธีแก้ไข mailing list

3. วิธีลบ mailing list

Was this article helpful?

Related Articles