การใช้งาน vacation message ใน DirectAdmin

Using vacation messages DirectAdmin

Vacation message เป็นอีกหนึ่งการตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติ ที่เมื่อมีการส่งอีเมลเข้ามาบัญชีอีเมลปลายทางที่ได้ตั้ง vacation message ไว้ ระบบจะทำการส่งข้อความตอบกลับไปยังบัญชีอีเมลที่ได้ทำการส่งอีเมลเข้ามาตามที่ได้ตั้งค่าไว้ vacation message จะใช้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่สามารถตอบข้อความที่ส่งมาได้ในทันทีหรือในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น การเดินทางไปต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เป็นระยะเวลาหลายวัน หรือระหว่างวันหยุดทำการต่างๆ เป็นต้น โดยการใช้งาน vacation message ใน control panel ของ DirectAdmin จะมีอยู่ 3 วิธี ได้แก่

1. การสร้าง vacation message

2. การแก้ไข vacation message

3. การลบ vacation message

Was this article helpful?

Related Articles