วิธี backup ข้อมูลสำหรับ admin ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin ในระดับ admin สามารถ backup ข้อมูลได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิก Admin Backup/Transfer ในหมวด Admin Tools

คลิกที่ SCHEDULE

เลือกผู้ใช้ที่ต้องการ backup ข้อมูล จากนั้นคลิกที่ NEXT STEP

 • All Users – backup ข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมด
 • All Users Except Selected – backup ข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมดยกเว้นผู้ใช้ที่ถูกเลือก
 • Selected Users – backup ข้อมูลเฉพาะผู้ใช้ที่เลือก
 • Selected Creators and their Users – backup ข้อมูลเฉพาะผู้สร้างและผู้ใช้ที่เลือก

คลิกที่ Now จากนั้นคลิกที่ NEXT STEP

เลือกการจัดเก็บไฟล์ backup ที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ SCHEDULE

 • Local: /home/ชื่อผู้ใช้/user_backups – จัดเก็บไฟล์ backup ไว้ที่โฟลเดอร์ user_backups
 • FTP – จัดเก็บไฟล์ backup ระหว่างเครื่องผ่านโปรมแกรม FTP
 • Append – กำหนด directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup เพิ่มเติม
  • Nothing – ไม่กำหนด directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup เพิ่มเติม
  • Day of Week: – กำหนดชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup โดยใช้วันที่ทำการ backup ข้อมูล เช่น หากผู้ใช้ทำการ backup ข้อมูลในวันจันทร์ ชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup จะถูกกำหนดเป็น “/Monday”
  • Day of Month: – กำหนดชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup โดยใช้วันที่ที่ทำการ backup ข้อมูล เช่น หากผู้ใช้ทำการ backup ข้อมูลในวันที่ 10 ชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup จะถูกกำหนดเป็น “/10”
  • Week of Month: – กำหนดชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup โดยใช้สัปดาห์ของเดือนที่ทำการ backup ข้อมูล เช่น หากผู้ใช้ทำการ backup ข้อมูลในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup จะถูกกำหนดเป็น “/week-2”
  • Month: – กำหนดชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup โดยใช้เดือนที่ทำการ backup ข้อมูล เช่น หากผู้ใช้ทำการ backup ข้อมูลในเดือนมกราคม ชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup จะถูกกำหนดเป็น “/Jan”
  • Full Date: – กำหนดชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup โดยใช้วัน-เดือน-ปีที่ทำการ backup ข้อมูล เช่น หากผู้ใช้ทำการ backup ข้อมูลในวันที่ 10 มกราคม 2023 ชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup จะถูกกำหนดเป็น “/2023-01-10”
  • Custom: – กำหนดชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup ด้วยตัวเอง

เลือกข้อมูลที่ต้องการ backup จากนั้นคลิกที่ SCHEDULE

 • All Data – backup ข้อมูลทั้งหมด
 • Selected Users – backup ข้อมูลเฉพาะส่วนที่เลือก

ระบบจะแจ้งว่าได้เพิ่มการ backup ไปไว้ในคิวแล้ว

เมื่อระบบทำการ backup ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการแสดงการแจ้งเตือนที่ไอคอนของผู้ใช้ดังภาพตัวอย่าง

ตัวอย่างข้อความแจ้งเตือนเมื่อระบบทำการ backup ข้อมูลสำเร็จแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles