HTML Computer Code Elements


HTML นั้นมีหลากหลาย elements ที่ใช้สำหรับกำหนดในการป้อนข้อมูลและ Computer Code

ตัวอย่างรูปแบบของ HTML Computer Code

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Computer Code</h2>
<p>ตัวอย่าง:</p>

<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>

</body>
</html>

การป้อนข้อมูลผ่านทาง Keyboard ด้วยคำสั่ง HTML <kbd>

html element <kbd> ใช้เพื่อระบุการป้อนข้อมูลผ่านทาง keyboard ซึ่งเนื้อหาภายในจะแสดงเป็นตัวอักษร monospace ตามค่าเริ่มต้นของ browser ที่ตั้งไว้

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The kbd Element</h2>

<p>The kbd element ใช้เพื่อระบุการป้อนข้อมูลผ่านทาง keyboard:</p>

<p>บันทึกเอกสารให้กดปุ่ม <kbd>Ctrl + S</kbd></p>

</body>
</html>

แสดงผลของโปรแกรมด้วยคำสั่ง HTML <samp>

html element <samp> ใช้เพื่อกำหนดการแสดงผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยข้อความที่แสดงนั้น จะแสดงเป็นตัวอักษร monospace ตามค่าเริ่มต้นของ browser ที่ตั้งไว้

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>samp Element</h2>

<p>Element samp ใช้เพื่อกำหนดการแสดงผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์</p>

<p>ข้อตวามจาก Computer ของฉัน:</p>
<p><samp>ไม่พบไฟล์<br>กด F1 เพื่อดำเนินการต่อ</samp></p>

</body>
</html>

HTML <code> สำหรับ Computer Code

html element <code> จะใช้ในกรณีที่มีการกำหนดในส่วนของ Computer Code ซึ่งข้อความที่แสดงนั้น จะแสดงเป็นตัวอักษร monospace ตามค่าเริ่มต้นของ browser ที่ตั้งไว้

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The code Element</h2>
<p>ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม:</p>

<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>

</body>
</html>

จะสังเกตได้ว่า ผลลัพธ์จากการใช้คำสั่ง <code> นี้จะไม่มีช่องว่างและอยู่บนบรรทัดเดียวกันทั้งหมด ซึ่งหากต้องการที่จะให้อยู่คนละบรรทัด แนะนำให้วางคำสั่ง <code> ลงใน <pre>

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>เนื่องด้วยคำสั่ง code ไม่มีการแบ่งช่องว่างและข้อความอยู่บรรทัดเดียวกันหมด</p>
<p>เพื่อแก้ปัญหานี้ให้ใส่ code ลงใน pre:</p>

<pre>
<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>
</pre>

</body>
</html>

HTML <var> สำหรับตัวแปร

html element <var> จะใช้เพื่อกำนหดตัวแปรในการเขียนโปรแกรมหรือนิพจณ์ทางคณิตศาสตร์ โดยข้อความที่แสดงนั้นจะเป็นตัวเอียง

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The var Element</h2>

<p>สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมคือ: 1/2 x <var>b</var> x <var>h</var>, โดยที่ <var>b</var> เป็นค่าความยาวของฐาน, และ <var>h</var> เป็นค่าความสูง</p>

</body>
</html>

สรุป

  • element <kbd> กำหนดการป้อนข้อมูลผ่านทาง keybpard
  • element <samp> กำหนดการแสดงผลลัพธ์จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • element <code> กำหนดส่วนของ computer code
  • element <var> กำหนดค่าตัวแปรของโปรแกรมหรือนิพจณ์ทางคณิตศาสตร์
  • element <pre> กำหนดรูปแบบของข้อความ