การ block โดยอ้างถึง HTTP

เราสามารถทำการ block ผู้ที่ไม่ประสงค์ดี โดยอ้างอิงถึงชื่อเว็บไซต์ได้ ซึ่งการ block แบบอ้างอิงโดยใช้ชื่อเว็บไซต์ มี 2 แบบ คือ

1.การ Block ผู้ไม่ประสงค์ดีเพียงคนเดียว

ให้ทำการสร้างไฟล์ .htaccess และเพิ่มโค้ดด้านล่างนี้ลงไป

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_REFERER} example\.com [NC]
RewriteRule .* - [F]


หรือ ใช้คำสั่ง SetEnvIfNoCase ดังนี้

SetEnvIfNoCase Referer "example\.com" bad_referer

Order Allow,Deny
Allow from ALL
Deny from env=bad_referer


2.การ Block ผู้ไม่ประสงค์ดีหลายคน

ให้ทำการสร้างไฟล์ .htaccess และใส่ค่าดังนี้

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_REFERER} example\.com [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} example\.net [NC]
RewriteRule .* - [F]


หรือ ใช้คำสั่ง SetEnvIfNoCase ดังนี้

SetEnvIfNoCase Referer "example\.com" bad_referer
SetEnvIfNoCase Referer "example\.net" bad_referer  

Order Allow,Deny
Allow from ALL
Deny from env=bad_referer


** หมายเหตุ: กำหนดให้  “example.com” และ “example.net” เป็นเว็บไซต์ที่ไม่ดี**

Was this article helpful?

Related Articles