รวมคำสั่งที่ Linux Admin ต้องรู้

คำสั่ง ls : : : แสดงรายชื่อแฟ้มในห้องปัจจุบัน หรือห้องอื่น ๆ ที่ต้องการ

คำสั่ง chmod : : : เปลี่ยนสถานะของแฟ้มเช่น Read Write eXecute

คำสั่ง man : : : แสดงรายละเอียดของคำสั่ง (Manual)

คำสั่ง mkdir, rmdir, cd : : : คำสั่งเกี่ยวกับ Directory หรือ Folder เพื่อสร้าง หรือลบ

คำสั่ง pico : : : editor ยอดฮิตใน Linux ที่ต้องมากับ Pine เป็น Text mode ที่ใช้ง่ายที่สุด

คำสั่ง emacs : : : editor ยอดฮิตใน Linux ใช้ยากกว่า pico นิดหน่อย

คำสั่ง vi : : : editor ยอดฮิตใน Linux ที่ใช้ยากที่สุด

คำสั่ง id, finger, who, w : : : โปรแกรมตรวจสอบ username ของตนเอง

คำสั่ง cat : : : แสดงข้อมูลในแฟ้มเหมือนคำสั่ง type ในระบบ DOS

คำสั่ง ifconfig : : : ดู IP หรือเพิ่ม IP เข้าไปใน linux server

คำสั่ง netstat : : : แสดงสถานะของเครือข่าย

คำสั่ง service : : : แสดงสถานะโปรแกรมที่เปิดให้บริการ

คำสั่ง xinetd : : : แสดงบริการที่เปิดใต้โปรแกรม xinetd

คำสั่ง whereis : : : ค้นหาแฟ้มที่ต้องการว่าอยู่ที่ห้องใด

คำสั่ง cp, rm, mv : : : จัดการแฟ้มเช่น คัดลอก ลบ และย้าย

คำสั่ง ping : : : ตรวจสอบ ip และการเชื่อมต่อ internet

คำสั่ง env : : : แสดงค่า environment ปัจจุบัน

คำสั่ง lynx : : : Text browser ที่ใช้งานง่าย ใช้ดู source หรือ download ได้

คำสั่ง nslookup : : : แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ name server จาก ip หรือ domain name

คำสั่ง tail : : : แสดงส่วนท้ายของแฟ้มที่มีขนาดใหญ่ ต้องข้ามกับ cat ที่ดูตั้งแต่เริ่มแฟ้ม

คำสั่ง telnet : : : ใช้ติดต่อเข้า server ต่าง ๆ ตาม port ที่ต้องการ

คำสั่ง df : : : แสดง partition ของ linux พร้อมขนาดที่ใช้ไป

คำสั่ง du : : : แสดงพื้นที่ใช้งานในแต่ละ Directory

คำสั่ง ps : : : แสดง process ที่กำลังทำงานอยู่ทั้งของเครื่อง และตนเอง

คำสั่ง kill : : : ยกเลิก process ที่ทำงานอยู่

คำสั่ง find : : : ค้นหาแฟ้มที่ต้องการภายในทุก ๆ directory ได้

คำสั่ง gzip : : : คลายการบีบอัด หรือแตกแฟ้มประเภท .gz

คำสั่ง tar : : : คลายการบีบอัด หรือแตกแฟ้มประเภท .tar

คำสั่ง last : : : แสดงรายชื่อผู้ใช้งานระบบปัจจุบันไปถึงอดีต

คำสั่ง grep : : : เลือกข้อความที่ต้องการภายในแต่ละบรรทัด

คำสั่ง date, hwclock : : : ใช้กำหนด หรือแสดงเวลาปัจจุบัน

คำสั่ง top : : : แสดง process ที่ทำงานในปัจจุบัน พร้อม refresh ตลอดเวลา

คำสั่ง ntsysv และ setup : : : กำหนดบริการที่ต้องการเปิด หรือปิด เช่น httpd หรือ vsftp เป็นต้น

คำสั่ง route : : : ใช้กำหนด แสดง ตารางเส้นทาง

คำสั่ง shutdown, reboot : : : ใช้ปิดเครื่อง หรือ ปิดและเปิดเครื่องใหม่อย่างถูกวิธี

คำสั่ง runlevel : : : คู่กับแฟ้ม /etc/inittab

คำสั่ง fsck : : : ซ่อมแซมระบบแฟ้มใน linux

คำสั่ง chown, chgrp : : : เปลี่ยนเจ้าของ หรือเปลี่ยนกลุ่ม

คำสั่ง chkconfig : : : กำหนด หรือแสดง บริการที่สั่งประมวลผลใน level ต่าง ๆ ขณะเปิดเครื่อง

คำสั่ง mount, umount : : : สั่งเชื่อมต่ออุปกรณ์ หรือ partition เช่น Diskette หรือ Handy drive เป็นต้น

คำสั่ง mkbootdisk : : : สร้างแผ่น boot disk เพื่อใช้ boot ระบบ linux ขึ้นมาภายหลัง

คำสั่ง traceroute : : : แสดงเลข ip ของเครื่องที่ถูกเชื่อมต่อ ไปยังปลายทางที่ต้องการ

คำสั่ง rpm : : : ใช้ตรวจสอบ เพิ่ม หรือลบ package ของระบบ linux เกือบทั้งหมด

คำสั่ง su : : : ขอเปลี่ยนตนเองเป็น Super user เพื่อใช้สิทธิสูงสุดในการบริหารระบบ ที่ผู้ใช้ปกติทำไม่ได้

คำสั่ง useradd : : : เพิ่มผู้ใช้รายใหม่เข้าไปในระบบ

คำสั่ง userdel : : : ลบผู้ใช้รายเดิม ออกจากระบบ

คำสั่ง usermod : : : แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ได้

คำสั่ง crontab : : : ตั้งเวลาสั่งงานคอมพิวเตอร์

คำสั่ง lspci : : : ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อภายในเครื่อง

คำสั่ง nmap : : : ตรวจสอบเครือข่ายแบบกวาดทั้งในเครื่อง และ class C

Was this article helpful?

Related Articles