วิธีเปิด/ปิดการใช้งาน forward email ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถเปิด/ปิดการใช้งาน forward email ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

create-user-role-plesk-001

คลิกที่ Mail

วิธีเปิดการใช้งาน forward email

คลิกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการเปิดการใช้งาน forward email

คลิกที่แท็บ Forwarding

ติ๊กถูกที่ Switch on mail forwarding

หากไม่ต้องการให้ส่งเมลที่ forward ไปเก็บไว้ใน mailbox ให้ติ๊กถูกหน้า Do not deliver copies of forwarded emails to the Plesk mailbox และเพิ่มบัญชีอีเมลที่ต้องการใช้ forward ลงไปในช่อง Forward incoming messages to the following email address จากนั้นคลิกที่ OK

ระบบจะแจ้งว่าการตั้งค่าของอีเมลดังกล่าวได้ถูกบันทึกแล้ว (จะมีบัญชีอีเมลที่ถูกเพิ่มอยู่ที่ท้ายบัญชีอีเมลดังภาพตัวอย่าง)

ในกรณีที่ไม่ต้องการให้ส่งอีเมลมาที่บัญชีอีเมลที่ใช้ สามารถทำได้โดยปิดการส่งอีเมลมาที่บัญชีผู้ใช้

วิธีปิดการใช้งาน forward email

คลิกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการปิดการใช้งาน forward email

คลิกที่แท็บ Forwarding

นำติ๊กถูกหน้า Switch on mail forwarding ออก จากนั้นคลิกที่ OK

ระบบจะแจ้งว่าการตั้งค่าของอีเมลดังกล่าวได้ถูกบันทึกแล้ว (บัญชีอีเมลที่ถูกเพิ่มอยู่ที่ท้ายบัญชีอีเมลจะหายไปดังภาพตัวอย่าง)

Was this article helpful?

Related Articles