วิธีตั้งค่า Web.config สำหรับ Rewrite URL ของ WordPress บน IIS

สำหรับผู้ใช้งาน Windows หรือ IIS จะต้องมีการแก้ไขไฟล์ web.config ซึ่งปกติแล้วหากเป็นระบบ Linux จะแก้ไขที่ไฟล์ .htaccess ดังนั้น จึงต้องสร้างไฟล์ web.config ขึ้นมาเพื่อใช้แทน .htaccess

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<system.webServer>
<rewrite>

<rules>
<rule name="Main Rule" stopProcessing="true">
<match url=".*" />
<conditions logicalGrouping="MatchAll">
<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" />
<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" />
</conditions>
<action type="Rewrite" url="index.php/{R:0}" />
</rule>
</rules>
</rewrite>
</system.webServer>
</configuration>

Was this article helpful?

Related Articles