ขั้นตอนการทำ White-list sender ใน Spam Experts

บางครั้งคุณอาจพบว่าระบบกรอง Spam E-mail ที่ใช้งานอาจทำการตรวจจับ E-mail ผิดพลาดโดยมอง Email ดีกลายเป็น Spam (พบได้น้อยมาก) แล้วกรองไว้ซึ่งอาจทำให้คุณพลาด E-mail สำคัญได้

เพื่อป้องกันไม่ให้ E-mail สำคัญตกหล่นคุณสามารถเพิ่มรายชื่อ E-mail ของคู่ค้า และผู้ติดต่อที่มีความสำคัญของคุณเข้ายังระบบ White-list sender เพื่อให้ระบบกรอง Spam ไม่ต้องตรวจรายชื่อ E-mail ข้างต้นและกำหนดค่าเป็นรับ เสมอได้ โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. Login เข้าสู่ SpamExperts

2. ที่หน้าหลัก ในส่วนของ Incoming – Protection Settings คลิกที่รูป Sender whitelist

3. ที่ Tab : Sender Whitlist – Domain คลิกที่ Add whitelist sender เพื่อเพิ่มบัญชีอีเมล

4.ที่ Add whitelist sender ให้ใส่บัญชีอีเมลที่ต้องการ โดยใส่ที่ Address จากนั้นคลิกที่ Save

5.อีเมลที่เพิ่มไว้จะแสดง ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles