การเพิ่ม Contact ของ Business Email

สำหรับผู้ใช้บริการ Business Mail สามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ หรือ Contact ได้ โดยมีขั้นตอนการทำ 2 วิธีคือ

วิธีที่ 1 เพิ่มทีละ Contact

1. Login เข้าสู่ระบบโดยพิมพ์ http://webmail.ชื่อโดเมนของคุณ จากตัวอย่างขอใช้ชื่อโดเมนเป็น sandbox.in.th
http://webmail.sandbox.in.th

2. ใส่บัญชีอีเมล และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Sign in

3. คลิกที่ Address Book

4. คลิกที่ New => Add Contract

5. กรอกรายละเอียดข้อมูล Contract จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save ดังภาพ

6. รายชื่อผู้ติดต่อจะถูกเพิ่ม ดังภาพ

วิธีที่ 2 เพิ่มหลายๆ Contact ในครั้งเดียว

1. คลิกที่ New => Add distribution list 

2. ที่ Address Book => My address books => => Import

3.  ที่ Format เลือก File ที่ต้องการ Import โดย File ที่จะอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ CSV หรือ VCard เท่านั้น จากนั้นกด Upload file

4. เลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด จากนั้นคลิกที่ Open

5. รายชื่อจะถูกเพิ่ม ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles