วิธีกำหนดการแสดง Error ให้กับ PHP

สำหรับลูกค้า hostatom สามารถใช้วิธีนี้เพื่อเปิดหรือปิดการแสดง Error ของเว็บไซต์ได้เลย ซึ่งวิธีนี้เป็นการเขียนทับค่าใน php.ini โดยใช้ .user.ini

สำหรับขั้นตอน Development กำหนดเปิด display_errors แสดงรายการที่ Error ต่างๆ เพื่อที่จะแก้ไข ใช้คำสั่ง

display_errors = On

สำหรับ Production กำหนดปิด display_errors เพื่อป้องกันการแสดง Error บนหน้าเว็บไซต์ ใช้คำสั่ง

display_errors = Off

หากใช้วิธีนี้แล้ว Error ยังแสดงอยู่ ให้ตรวจสอบ PHP ของคุณ หากเป็น Apache module ให้สร้างไฟล์ .htaccess เพื่อกำหนดค่าแทน โดยใช้

php_flag display_errors off

ในกรณีที่คุณต้องการเปิดหรือปิดการแสดง Error เฉพาะไฟล์ สามารถทำได้ โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้

คำสั่งสำหรับเปิดแสดง Error และคำเตือน ทั้งหมดของ PHP

<?php
error_reporting(E_ALL);
?>

หรือ

<?php
error_reporting(-1);
?>

คำสั่งสำหรับปิดแสดง Error ทั้งหมด

<?php
error_reporting(0);
?>

คำสั่งสำหรับแสดง Error ที่เกี่ยวกับ Runtime

<?php
error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
?>

Was this article helpful?