การตั้งค่า E-Mail กับ iPad

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ

Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: mail.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 465

1. เลือก Setting จากหน้า home

2. เลือก Mail, Contacts, Calenders จากเมนู Setting

3. เลือก Add Account จากรายการของ Accounts

4. เลือก Other จากเมนู

5. เลือก Add Mail Account จากรายการ

6. กรอกรายละเอียด ดังภาพ และเลือก Next

7. กรอกรายละเอียด Incoming Mail Server และ Outgoing Mail Server ดังภาพ จากนั้น เลือก Next

8. เลือก IMAP จากหน้าจอด้านบน

9. เมื่อได้รับแจ้ง ป๊อปอัพข้อความ ให้เลือก Yes

10. แล้วคุณจะได้รับแจ้งให้ Save หรือ Edit ให้เลือก Save

การตั้งค่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อย จากนี้ iPad จะสามารถรับ-ส่ง E-Mail ได้แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles