การตั้งค่า E-Mail กับ iPhone

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ

Email: demo@yourdomain.com
Incoming (imap) server: mail.yourdomain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.yourdomain.com
Account / User Name: demo@yourdomain.com
SMTP Authentication: On (same Username as imap)
SMTP Port: 587

1. เลือกปุ่ม Setting จากหน้า home

2. เลือก Mail, Contacts, Calenders จาก Menu

การตั้งค่า Email บน iPhone

3. เลือก Add Account จาก Menu

การตั้งค่า Email บน iPhone

4. เลือก Other จาก Menu

การตั้งค่า Email บน iPhone

5. เลือก Add Mail Account จากรายการ

การตั้งค่า Email บน iPhone

6. ใส่รายละเอียด ดังภาพ และเลือก Next

การตั้งค่า Email บน iPhone

7. เลือก IMAP จากด้านบนจอ

การตั้งค่า Email บน iPhone

8. ใส่รายละเอียดใน Incoming Mail Server ดังภาพ และเลือก Next

การตั้งค่า Email บน iPhone

9. ใส่รายละเอียดใน Outgoing Mail Server ดังภาพ และเลือก Next

การตั้งค่า Email บน iPhone

10. เมื่อได้รับแจ้งข้อความ pop up เลือก Yes

การตั้งค่า Email บน iPhone

11. คุณจะได้รับแจ้งให้ Save หรือ Edit ให้คุณเลือก Save

การตั้งค่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อย จากนี้ iPhone จะสามารถรับ-ส่ง E-Mail ได้แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?