วิธีการ Flush DNS

กรณีที่มีการแก้ไขค่าใน DNS Server และเราต้องการให้อัพเดทค่าที่แก้ไขใน Network โดยทันที่ เราจะใช้การ Flush DNS ซึ่งมีวิธีและขั้นตอนดังนี้

วิธี Flush DNS สำหรับ Windows 98/NT/2000/XP

1. คลิก Start

2. คลิก All Programs

3. คลิก Accessories และเลือกโปรแกรม Command Prompt

4. เมื่อเปิด Command Prompt เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ค่าดังนี้

ipconfig /flushdns

วิธี Flush DNS สำหรับ Windows Vista / Windows 7

1. คลิก Start และคลิก All Programs

2. คลิก Accessories

3. เลือก Command Prompt

4. เมื่อเปิด Command Prompt เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ค่าดังนี้

ipconfig /flushdns

วิธี Flush DNS สำหรับ Windows 8 / Windows 8.1

1. ที่หน้าจอ Start

2. พิมพ์ cmd เพื่อค้นหาโปรแกรม Command Prompt

3. คลิกขวาที่ Command Prompt และเลือก Run as administrator

4. เมื่อเปิด Command Prompt เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ค่าดังนี้

ipconfig /flushdns

วิธี Flush DNS สำหรับ Mac OS X

Mac OS X 10.10

1. เปิดโปรแกรม Command terminal

2. รัน command ด้วยค่า

sudo discoveryutil udnsflushcaches

Mac OS X 10.7, 10.8 or 10.9

1. เปิดโปรแกรม Command terminal

2. รัน command ด้วยค่า

sudo killall -HUP mDNSResponder

Mac OS X 10.6

1. เปิดโปรแกรม Command terminal

2. รัน command ด้วยค่า

sudo dscacheutil -flushcache

Mac OS X 10.5.1 หรือต่ำกว่านี้

1. เปิดโปรแกรม Command terminal

2. รัน command ด้วยค่า

sudo lookupd -flushcache

วิธี Flush DNS สำหรับ Linux

1. เปิดโปรแกรม Command terminal

2. รัน command ด้วยค่า

/etc/init.d/nscd restart

Was this article helpful?

Related Articles