วิธีค้นหา File ขนาดใหญ่ใน Linux Server

Server Admin หลายท่านคงเคยเจอปัญหา File ขนาดใหญ่ที่บางครั้งอาจซ่อนอยู่ใน Directory ของ User ท่านใดไม่ทราบกินเนื้อที่ Harddisk ของ Server เป็นจำนวนมาก หรือไฟล์ log ขนาดใหญ่ที่ระบบสร้างทิ้งไว้ กินเนื้อที่ Harddisk ไปโดยเปล่าประโยชน์ ท่านสามารถใช้ คำสั่งค้นหาไฟล์ขนาดใหญ่ต่อไปนี้ ซึ่งสามารถใช้ได้กับ RedHat / CentOS / Fedoraครับ

find {/path/to/directory/} -type f -size +{size-in-kb}k -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $9 ": " $5 }'

ตัวอย่างคำสั่งค้นหาไฟล์ขนาด 50MB ใน Directory ปัจจุบันที่ใช้งาน

find . -type f -size +50000k -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $9 ": " $5 }'

ตัวอย่างคำสั่งค้นหาไฟล์ขนาด 100MB ใน Directory /var/log

find /var/log -type f -size +100000k -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $9 ": " $5 }'

ตัวอย่างคำสั่ง สำหรับแสดงรายชื่อไฟล์ ตามขนาดน้อยไปหามาก

ls -lS
ls -lS | less
ls -lS | head +10

ตัวอย่างคำสั่ง สำหรับแสดงรายชื่อไฟล์ ตามขนาดมากไปหาน้อย

ls -lSr
ls -lSr | less
ls -lSr | tail -10

Was this article helpful?

Related Articles