วิธีสร้าง ลบ และจัดการสถานะ Customer ใน Plesk

สำหรับผู้ใช้บริการ reseller สามารถสร้างหรือเพิ่ม User ได้ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

วิธีการเพิ่ม User /Customer

1.พิมพ์ URL ที่ได้จากอีเมลที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งไปให้ โดยให้พิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443
ใส่ username และ password ที่ได้รับลงไป จากนั้นกดปุ่ม Log in

2.ที่เมนูทางซ้ายมือ เลือก Customer

3.หน้า Customer เลือก Add a Customer

4.หน้า Adding New Customer ให้ใส่รายละเอียด ดังนี้

Contact Information

 • Contact name: ชื่อ User
 • Email address: ที่อยู่อีเมล
 • Company name: ชื่อบริษํท
 • Phone number: เบอร์โทรศัพท์
 • Address: ที่อยู่
 • City: เมือง/อำเภอ
 • State/Province: จังหวัด
 • Postal/ZIP code: รหัสไปรษณีย์
 • Country: ประเทศ
 • Additional information: ข้อมูลเพิ่มเติม

Information for Administrator

 • Description: คำอธิบายในส่วนนี้ user จะไม่สามารถมองเห็นได้

Access to plesk

 • Username: ชื่อผู้ใช้งาน/user
 • Password: รหัสผ่าน
 • Repeat password: ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง โดยจะต้องเหมือนกับที่ใส่ไว้ด้านบน

Subscrition: ในกรณีที่ต้องการให้ผู้ใช้/user เป็นสมาชิกให้ติ๊กถูกที่หน้าข้อความ 

 • Domain name: ใส่ชื่อโดเมน
 • IP address: เลือก IP address
 • Username: ให้ใส่ชื่อตัวย่อของโดเมน
 • Password: รหัสผ่าน
 • Repeat password: ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง โดยจะต้องเหมือนกับที่ใส่ไว้ด้านบน
 • Service plan: เลือกบริการที่ใช้

Secure with an SSL/TLS Certificate: ถ้าต้องการให้โดเมนเป็น HTTPS ให้ติ๊กถูกหน้าข้อความ

หมายเหตุ: หาก DNS ของโดเมนยังไม่อัปเดต เมื่อติ๊กถูกหน้าข้อความนี้ โดเมนก็จะไม่เป็น HTTPS

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK 

5.ระบบจะเพิ่มผู้ใช้/user ดังภาพ

วิธีการเปลี่ยนสถานะ Customer

แอดมินสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ใช้/user ได้ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1.ติ๊กถูกหน้าผู้ใช้/user ที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ Change Status ซึ่งจะมีข้อความให้เลือก 2 ข้อความ คือ

 • Suspend: ระงับการใช้งาน
 • Activate: เปิดการใช้งาน

ในกรณที่เลือก Suspend

ชื่อผู้ใช้ที่ถูกระงับการใช้งานจะมีเครื่องหมาย  ดังภาพ

ในกรณีที่เลือก Activate

ชื่อผู้ใช้ที่ถูกระงับการใช้งานจะมีเครื่องหมาย  ดังภาพ

วิธีลบ Customer

แอดมินสามารถทำการลบผู้ใช้/user ที่อยู่ในระบบได้ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1.ติ๊กถูกหน้าข้อความผู้ใช้/user ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Remove

2.ระบบจะแสดงกล่องข้อความว่าต้องการลบผู้ใช้/user ที่เลือกไว้หรือไม่ หากต้องการลบให้กดปุ่ม Yes

3.ผู้ใช้/user ที่เลือกไว้จะถูกลบออกไป ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles