วิธีส่งข้อความหา User ทั้งหมดที่ใช้งาน

คุณสามารถส่งข้อความหา User ทั้งหมดที่ใช้งาน ผ่าน DirectAdmin Control Panel โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2. คลิกที่เมนู Message All Users

3. กำหนดค่าและระบุค่าข้อความได้ดังนี้

  • To : กำหนดค่า Users ที่ต้องการส่งเป็น All Users
  • Priority : กำหนดค่าระดับความสำคัญหรือการเร่งรีบ (Low, Mudium, Hight)
  • Subject : ระบุหัวข้อที่ต้องการส่ง
  • Message : ระบุข้อความหรือเนื้อหาที่ต้องการส่ง

4. ระบบจะแจ้งยืนยันการส่งข้อความไปยัง Users ทั้งหมดที่ใช้งาน

Was this article helpful?

Related Articles