วิธีลบอีเมล alias ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk หากต้องการลบบัญชีอีเมล alias ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Mail

คลิกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการลบอีเมล alias

คลิกที่แท็บ Email Aliases

คลิกที่ Remove ที่อีเมล alias ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ OK

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการตั้งค่าของอีเมลดังกล่าวแล้ว (จากภาพตัวอย่าง จะเห็นว่าไม่อีเมล alias แสดงอยู่ที่ท้ายชื่อบัญชีอีเมลดังกล่าวแล้ว)

Was this article helpful?

Related Articles