วิธีเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Microsoft 365

สำหรับผู้ใช้บริการ Office 365 (ตอนนี้เปลี่ยนเป็น Microsoft 365) สามารถเพิ่มบัญชีอีเมลให้แก่ผู้ใช้ได้ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1. พิมพ์ URL: portal.office.com เพื่อเข้าสู่หน้า admin ของ Microsoft 365

2. ใส่บัญชี admin ของ Microsoft ซึ่งจะเป็น admin@ชื่อที่คุณตั้งขึ้น.onmicrosoft.com จากตัวอย่างขอใช้ชื่อ yourdomain.onmicrosoft.com จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next

3. ใส่รหัสผ่าน คลิกที่ Sign in

4. ที่เมนูด้านซ้ายคลิกที่ User => Add a user

5. กรอกข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • First name: ชื่อ
  • Last name: นามสกุล
  • Display name: แสดงชื่อ
  • Username: ชื่อบัญชี
  • Password Setting: หากต้องการให้ระบบสุ่มรหัสผ่าน มห้เลือก Auto-generate password แต่หากต้องการตั้งรหัสผ่านเอง ให้เลือก Let me create the password
  • ถ้าต้องการให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อ Log in ครั้งแรก ให้ติ๊กถูกหน้าข้อความ Require this user to change their password when they first sign in

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next

6. หน้า Assign product licenses ให้ดำเนินการดังนี้

  • Select location: เลือกสถานที่ หากอยู๋ในประเทศไทยให้เลือก Thailand
  • Licenses: หากมี License Microsoft อยู่แล้ว ให้เลือก Assign user a product license จากนั้นติ๊กถูกหน้า License ที่ต้องการ ดังภาพ

7. หน้า Optional Setting ให้ดำเนินการดังนี้

  • Role: กำหนดบทบาทของบัญชี หากต้องการให้เป็น Admin ติ๊กเลือกที่ Admin center access จากนั้นติ๊กถูกหน้าข้อความที่ต้องการกำหนดสิทธิ์ แต่ถ้าไม่ต้องการให้เป็น Admin ให้เลือกเป็น User (no admin center access) 
  • Profile into: ใส่รายละเอียดข้อมูลผู้ใช่งาน

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next

8. ระบบจะแสดงรายละเอียดของบัญชีผู้ใช้ เมื่อตรวจสอบแล้วหากว่าถูกต้องให้คลิกที่ Finish adding แต่ถ้าต้องการแก้ไข ให้คลิกที่ Edit ใต้ข้อความที่จะแก้ไข เมื่อเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ Finish adding

9. ระบบจะแสดงข้อความว่าการสร้างบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว และแสดงรายละเอียด username และ password ดังภาพ เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ Close

Was this article helpful?

Related Articles