วิธีคืนค่า secure status ของเว็บไซต์ WordPress ด้วย WordPress Toolkit ใน Plesk

Restore secure status WordPress site WordPress toolkit Plesk

หากต้องการคืนค่า secure status ของรายการที่ได้ทำการ secure ไป สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ WordPress

คลิกที่ Critical security measures applied ในหัวข้อ Security

ติ๊กถูกหน้ารายการที่ต้องการคืนค่า secure status

คลิกที่ Revert

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการคืนค่า secure status รายการดังกล่าวแล้ว (status icon ของรายการดังกล่าวจะเปลี่ยนจาก check ไปเป็น warning)

หมายเหตุ: การตั้งค่า security บางรายการสามารถคืนค่าเดิมได้ แต่บางรายการก็ไม่สามารถคืนค่าเดิมได้ ดังนั้นขอแนะนำให้ทำ backup ข้อมูลไว้ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ

Was this article helpful?

Related Articles