การสร้างอีเมล whitelist บน Google G Suite

ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล ทำให้เกิดปัญหาอีเมลตีกลับไปยังผู้ส่ง ปัญหานี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ชื่อผู้รับไม่ถูกต้อง, กล่องจดหมายของผู้รับเต็ม, อีเมลผู้ส่งถูกขึ้นบัญชีดำ (blacklist), หมายเลข IP Address ของผู้ส่งถูกขึ้นบัญชีดำ (blacklist) หรือไม่สามารถติดต่ออีเมลปลายทางได้ในขณะนั้น, ปัญหาระบบ network หรือปัญหาอื่นๆ

แต่ถ้าระบบอีเมลหรือ mail server ที่ใช้บริการอยู่มีการติดตั้งระบบ anti spam mail วิธีการที่จะทำให้คุณสามารถรับอีเมลจากผู้ส่งได้ก็คือ จะต้องทำการเพิ่มบัญชีอีเมลที่ต้องการรับลงใน whitelist หรือ address boook เสียก่อน

สำหรับวิธีการสร้าง whitelist ใน google g suite มี 2 วิธี สามารถทำได้ ดังนี้

วิธีที่ 1

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ โดยใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next

2.ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม Next

3. คลิกที่  เลือก Settings

4.คลิกที่แท้บ Filters and Blocked Addresses  คลิกที่ Create a new filter

5.ที่ช่อง From ใส่ชื่อบัญชีอีเมลที่ต้องการ หรือจะใส่เพียง @แล้วตามด้วยชื่อโดเมน ดังภาพ
จากนั้นคลิกที่ Create filter

6.ให้ใส่เครื่องหมายถูกหน้า Never send it to Spam จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Create filter

7.ระบบจะแสดงรายละเอียดการตั้งค่า ดังภาพ

วิธีที่ 2

1.ในหน้า inbox ของอีเมล ให้คลิกที่ปุ่ม  จากนั้นเลือก Filter messages like these

2.ที่ช่อง From ใส่ชื่อบัญชีอีเมลที่ต้องการ หรือจะใส่เพียง @แล้วตามด้วยชื่อโดเมน ดังภาพ
จากนั้นคลิกที่ Create filter

3.ให้ใส่เครื่องหมายถูกหน้า Never send it to Spam จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Create filter

 

 

Was this article helpful?

Related Articles