วิธีใช้งาน Cronjob ใน DirectAdmin Control Panel

Cronjobs ไว้ใช้สำหรับให้คำสั่งต่างๆ ทำงานอัตโนมัติตามเวลาที่เราต้องการบนระบบปฏิบัติการที่เป็น LINUX เช่น ตั้งเวลาให้ Cronjobs ทำการเรียกไฟล์ php เพื่อทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาที่กำหนด

คุณสามารถใช้งาน Cronjobs ใน DirectAdmin Control Panel โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2. คลิกที่เมนู Cronjobs

3. คลิกที่ CREATE CRON JOB

4. ระบุเวลาที่คุณต้องการให้ Cronjobs ทำงาน เช่น ต้องการให้ Cronjobs ทำงานทุกๆ 30 นาที จะระบุได้ดังภาพ

 • Minute: ระบุเป็นนาที
 • Hour: ระบุเป็นชั่วโมง
 • Day of Month: ระบุเป็นวันที่ ให้ใส่ได้ 1-31
 • Month: ระบุเป็นเดือน ให้ใส่ได้ 1-12 โดย 1-มกราคม, 2-กุมภาพันธ์, 3-มีนาคม, 4-เมษายน, 5-พฤษภาคม, 6-มิถุนายน, 7-กรกฎาคม, 8-สิงหาคม, 9-กันยายน, 10-ตุลาคม, 11-พฤศจิกายน และ 12-ธันวาคม
 • Day of Week: ระบุเป็นวัน ให้ใส่ 0-7 โดย 0-Sun วันอาทิตย์, 1-Mon วันจันทร์, 2-Tue วันอังคาร, 3-Wed วันพุธ, 4-Thu วันพฤหัสบดีม 5-Fri วันศุกร์ และ 6-Sat วันเสาร์

หากต้องการให้ Cronjobs ทำงานทุกๆ เที่ยงคืนของวัน คุณสามารถระบุเวลาได้ดังนี้

หมายเหตุ : ไม่อนุญาติให้ Cronjobs มีความถี่ในการทำงานน้อยกว่า 15 นาที บนระบบ Shared Web Hosting

5. กำหนดค่า Command โดยการระบุ path คำสั่งที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น

 • หากต้องการ สั่งให้ไฟล์ php ทำงานให้อ้างอิงตำแหน่งของ php ก่อนคือ
  /usr/local/bin/php (ดูรายละเอียดตำแหน่งได้จาก phpinfo)
 • จากนั้นตามด้วยตำแหน่งของ script
  /home/youruser/domains/yourdomain.com/public_html/testscript.php
 • จะได้คำสั่งดังนี้  [คำสั่ง]เว้นวรรค[script path]
  /usr/local/bin/php /home/youruser/domains/yourdomain.com/public_html/testscript.php

หมายเหตุ : หากไม่ต้องการให้ระบบส่ง E-Mail หาทุกๆ ครั้งที่ Cronjob ทำงานให้คลิกที่ Prevent Email ก่อนหลังจากนั้นค่อยคลิก Add

6. ได้ Cronjobs สำหรับรันไฟล์ test.php ทุกๆ 30 นาที

Was this article helpful?

Related Articles