การติดตั้ง และใช้งาน ownCloud Desktop Client

ownCloud Desktop Client คือโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง ownCloud บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณกับ ownCloud บน Web Server คุณสามารถเรียกใช้งานผ่าน ownCloud Client แทนการใช้งานบน Web Server ได้ โดยสามารถดูขั้นตอนการติดตั้ง และการกำหนดค่าต่างๆ เพื่อเข้าใช้งานได้ดังนี้

การติดตั้ง ownCloud Desktop Client

1. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้ที่
https://owncloud.org/install/#desktop

2. ในส่วนของ Sync ให้เลือก Desktop clients

3. เลือกระบบปฏิบัติการตามที่ผู้ใช้งานต้องการ

4. เริ่มติดตั้งโดยดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์ ownCloud-setup

5. คลิก Next

6. เลือก Select the type install เป็นแบบ Standard

7. กำหนดพื้นที่ในการติดตั้ง

8. เริ่มกระบวนการติดตั้ง เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิก Next

9. เลือก Run ownCloud หากต้องการเปิดโปรแกรมทันที หลังเสร็จสิ้นการติดตั้ง จากนั้น คลิก Finish

การกำหนดค่าต่างๆ เพื่อเข้าใช้งาน

การตั้งค่าต่างๆ เพื่อเข้าใช้งาน ownCloud Desktop Client กําหนดเพียงครั้งเดียวในตอนเริ่มต้น เพื่อทําการ เชื่อมต่อโฟลเดอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ กับโฟลเดอร์ใน Web Server ของ ownCloud เข้าด้วยกัน

1. ดับเบิ้ลคลิ๊กไอคอน ownCloud

2.ระบุ Server Address และคลิก Next

3. .ใส่ Username และ Password จากนั้นกดปุ่ม Next

4. คลิก Connect

5. คลิก Finish

Was this article helpful?

Related Articles