การคัดลอก Email ระหว่าง IMAP Server

สำหรับท่านที่ประสบปัญหาการโอนย้าย Email จาก Server ที่มี Mail Server ต่างกันหรือ Control Panel ต่างกัน สามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการใช้ imapcopy

imapcopy เป็น script ที่พัฒนาด้วย JAVA จาก Google เป็น การใช้คำสั่งเพื่อทำการคัดลอก Email ผ่าน Protocal IMAP จากบัญชี Email นึง ไปอีกบัญชี Email นึง ประโยชน์ก็มีไว้เพื่อ Backup หรือ Migrate Email โดยจะเลือก โอนย้ายข้าม Server หรือภายใน Server เดียวกันก็ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://code.google.com/archive/p/imapcopy/

เนื่องจากเป็น Script ที่ใช้ Java เราจึงจำเป็นต้องติดตั้ง Java ก่อนครับ ในจุดนี้เราจะติดตั้ง unzip ไปด้วยเลย เพราะ package ที่ติดตั้งจะมาในรูปแบบ zip file

สำหรับ RedHat / CentOS / Fedora

yum install java-1.6.0-openjdk java-1.6.0-openjdk-devel unzip

สำหรับ Ubuntu

apt-get install openjdk-6-jre openjdk-6-jdk unzip

การติดตั้ง

cd /usr/local/
mkdir imapcopy
cd imapcopy
wget https://storage.googleapis.com/google-code-archive-downloads/v2/code.google.com/imapcopy/imapCopy0.3.1.zip
unzip imapCopy0.3.1.zip

แก้ไข Permission เพื่อให้สามารถ Execute File ได้

chmod +x /usr/local/imapcopy/imapCopy.sh

การ Copy Email สามารถใช้ Command นี้ Run ใน ssh ได้เลย
การ Run คำสั่งนี้ต้องใช้ สิทธิ์ root เท่านั้น

/usr/local/imapcopy/imapCopy.sh protocol://user[:password]@server[:port] 
protocol://user[:password]@server[:port]

ตัวอย่างการคัดลอก
Email จากผู้ให้บริการเดิม (ต้นทาง)

IMAP SERVER : 123.123.123.123
User : test@domain.com
Pass : 12345678

Email ที่ Server ใหม่ (ปลายทาง)

IMAP SERVER : 111.222.111.222
User : test@domain.com
Pass : 11111111

จะได้คำสั่งดังนี้

/usr/local/imapcopy/imapCopy.sh imap://test%40yourdomain.com:12345678@123.123.123.123 
imap://test%40yourdomain.com:11111111@111.222.111.222

——————————————————
ตัวอย่างสถานะการทำงาน

[root@server1 imapcopy]# /usr/local/imapcopy/imapCopy.sh imap://test%40yourdomain.com:12345678@123.123.123.123 imap://test%40yourdomain.com:11111111@111.222.111.222
2012-11-07 09:10:22,869 INFO ImapCopier - Starting
2012-11-07 09:10:22,896 DEBUG ImapCopier - Parameters length:2
2012-11-07 09:10:22,896 DEBUG ImapCopier - opening conections
2012-11-07 09:10:22,899 DEBUG ImapCopier - opening imap conection to 123.123.123.123
2012-11-07 09:10:23,214 DEBUG ImapCopier - opening imap conection to 111.222.111.222
2012-11-07 09:10:23,304 DEBUG ImapCopier - Copying 3 messages from INBOX Folder
2012-11-07 09:10:23,616 DEBUG ImapCopier - Creating target Folder: Spam
2012-11-07 09:10:23,626 DEBUG ImapCopier - Copying 0 messages from Spam Folder
-----------------------------------------------------

จะเห็นได้ว่า Email 3 ฉบับถูก Copy มายัง Server ใหม่เรียบร้อย

หมายเหตุ

  • การคัดลอกจะทำการ คัดลอก email จากทุก Folder ใน บัญชี Email ไปยัง inbox เท่านั้น จะไม่ทำการ คัดลอกแบบแยก Folder
  • Contact List จะไม่ถูกคัดลอกมาด้วย กรุณาสำรองข้อมูล Contact list ก่อนการคัดลอก

Was this article helpful?

Related Articles