การติดตั้ง pptpd VPN บน Centos5

PPTP ย่อมาจาก Point-to-Point Tunneling Protocol ซึ่งทำงานบนพอร์ต TCP 1723 เป็นหนึ่งในโปรโตคอล VPN ที่ใช้กันแพร่หลายมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของ VPN เลยทีเดียว หากคุณใช้ pptp กับ VPN Service ของคุณ คุณสามารถดำเนินการทำการติดตั้งได้ดังนี้

1. เริ่มติดตั้ง PPP

# yum install ppp

2. Install pptpd

# yum install pptpd

3. แก้ไข config ไฟล์  /etc/ppp/options.pptpd

# vi /etc/ppp/options.pptpd
 name pptpd
 refuse-pap
 refuse-chap
 refuse-mschap
 require-mschap-v2
 require-mppe-128
 proxyarp
 lock
 ms-dns 202.69.137.137  #อันนนี้เป็น  ip  ของ dns
 ms-dns 202.69.137.138 #อันนนี้เป็น  ip  ของ dns
 nobsdcomp
 novj
 novjccomp
 nologfd

4. แก้ไข config ไฟล์ /etc/pptpd.conf

# vi /etc/pptpd.conf
 option /etc/ppp/options.pptpd
 logwtmp
 # ip เครื่องฝั่ง server
 localip 192.168.2.1
 #ip ที่จะจ่ายให้กับ client
 #กำหนดเป็นช่วง ip  192.168.2.100-200
 #กำหนดหลาย ip 192.168.2.100,192.168.2.101
 remoteip 192.168.2.11-15

5. เพิ่ม user ที่จะให้สามารถ  connect  เข้ามาได้

# vi /etc/ppp/chap-secrets
#ตัวอย่าง username * password *

6. ทำให้ pptpd  run  แบบ service

# chkconfig --level 35 pptpd on

7. ทำการ start service

# /etc/init.d/pptpd start

8. หากทำการแก้ไข config เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา การจ่าย ip ที่ชนกันควรมีการตัด connection ที่ connect  อยู๋ออกทั้งหมดด้วยคำสั่ง

# /etc/init.d/pptpd restart-kill
# /etc/init.d/pptpd start

9. ทำการเปิด forward packet โดยแก้ไขที่ /etc/sysctl.conf

# vi  /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
ทำให้มีผลทันดีด้วยคำสั่ง
# sysctl -p

10. คำสั่งนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันให้ผลลัพธ์เดียวกับข้อ 9

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

11.ทำการเปิด iptables

# iptables -A INPUT -p tcp --dport 1723 -j ACCEPT
# iptables -A INPUT -p gre -j ACCEPT

เท่านี้ก็เรียบร้อยครับ

Was this article helpful?

Related Articles