วิธีการเปิด Apache Extended Status

ท่านสามารถเปิดการทำงานของ Apache Extended Status เพื่อดูสถานะการทำงานของ Apache ได้โดยการ SSH เข้าไปยังเซิฟเวอร์ และทำการแก้ไขไฟล์ดังต่อไปนี้

/etc/httpd/conf/extra/httpd-info.conf

จากนั้นแก้ไขข้อความ ตามนี้

#server-status
SetHandler server-status
# Order deny, allow

# Deny from all
# Allow from .example.com
#ExtendedStatus Off


ตรงข้อความ server-status ควรเปลี่ยนเป็นคำหรือวลี ซึ่งยากแก่การคาดเดา เพื่อมิให้ผู้อื่นสามารถเปิดดู Extended Status ของท่านได้ และหากด้านหน้า ExtendedStatus มี่เครื่องหมาย # ให้ลบออกได้เลยครับ

การเรียกดู Extended Status สามารถทำได้โดย http://ip/server-status

เมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้ลอง restart apache ดูผลการติดตั้งว่าเรียบร้อยหรือไม่

Was this article helpful?

Related Articles