วิธีติดตั้ง mod_rpaf ให้ Apache

mod_rpaf มีไว้สำหรับทำให้ apache web server แสดงผล ip ของ visitor ให้ตรงกับ ip จริงครับ
หากมี การตั้งค่า reverse proxy ไว้ เหมาะสำหรับติดตั้งกับ Server ที่มีการใช้งาน NginX Squid หรือ Varnish

ขั้นตอนการติดตั้งสามารถทำได้โดยดาวน์โหลด mod ลองมาก่อนครับ

wget http://stderr.net/apache/rpaf/download/mod_rpaf-0.6.tar.gz
tar xzf mod_rpaf-0.6.tar.gz
apxs -cia mod_rpaf-2.0.c

จากนั้นแก้ไขไฟล์

nano -w /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf
โดยเพิ่มคำสั่งนี้ไว้ท้ายไฟล์ครับ

LoadModule rpaf_module /usr/lib/apache/mod_rpaf-2.0.so
<IfModule mod_rpaf-2.0.c>
RPAFenable On
RPAFsethostname On
RPAFproxy_ips *ใส่ IP ของ Server ที่นี่ครับ*
RPAFheader X-Forwarded-For

Was this article helpful?

Related Articles