วิธีแก้ปัญหา MRTG ไม่แสดงกราฟ Traffic Load

หากท่านติดตั้ง MRTG แล้ว ทุกกราฟทำงานเป็นปกติ ยกเว้นกราฟแสดงผลการเชื่อมต่อหรือ Traffic Load
ท่านสามารถแก้ปัญหาได้ดังนี้

#nano -w /etc/mrtg/mrtg.cfg

ค้นหา

Target[server.traffic]: 2:snmp@127.0.0.1:::::2
SetEnv[server.traffic]: MRTG_INT_IP="eth0" MRTG_INT_DESCR="eth0"

แก้ไขเป็น

Target[server.traffic]: <strong>/<span style="color: #ff0000;">111.222.111.222</span></strong>:snmp@127.0.0.1:::::2
SetEnv[server.traffic]: MRTG_INT_IP="<strong><span style="color: #ff0000;">111.222.111.222</span></strong>" MRTG_INT_DESCR="<strong><span style="color: #ff0000;">venet0:0</span></strong>"

จากนั้นให้ Restart Service ด้วยคำสั่ง

#service snmpd restart

หมายเหตุ :
* แทนค่า 111.222.111.222 ด้วย IP ของ Server ที่ใช้งาน
** แทนค่า eth0 ด้วย Network Interface ของ Server
*** สำหรับผู้ใช้งาน VPS : OpenVZ ให้แทนค่า Network Interface จาก eth0 ด้วย venet0:0

Was this article helpful?