การแก้ไขปัญหา Error with system Quotas ของ OpenVZ

หากคุณใช้งาน OpenVZ VPS และพบปัญหา ระบบแสดงข้อความ Error with system Quotas ในการสร้าง User หรือเปลี่ยนแปลง User Quota

Error with system Quotas
setquota: Mountpoint (or device) / not found or has no quota enabled.
setquota: Not all specified mountpoints are using quota.

คุณสามารถแก้ไขได้โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้
Login เข้ายัง OpenVZ Server แล้วพิมพ์คำสั่งดังนี้ ทีละบรรทัด (ทำที่ Server Node หลักนะครับไม่ใช่ทำใน VPS)

vzctl stop 101
vzctl set 101 --quotaugidlimit 500 --save
vzctl start 101

อ้างอิง :

  • แทนค่า 101 ด้วย VPS ID ที่ใช้งาน
  • ตัวเลขใน quotaugidlimit 500 คือจำนวน User Quota ที่ User นั้นจะสามารถสร้างได้

Was this article helpful?