การแก้ไขปัญหา Error with system Quotas ของ OpenVZ

หากคุณพบปัญหาการใช้งาน OpenVZ โดยระหว่างสร้าง User แล้วพบ ข้อความ Error with system Quotas

ตัวอย่าง Error จาก DirectAdmin
*Error with system Quotas*
setquota: Mountpoint (or device) / not found or has no quota enabled.
setquota: Not all specified mountpoints are using quota.
Debug Guide <http://help.directadmin.com/item.php?id=42>

คุณสามารถแก้ไขได้โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้
Login เข้ายัง OpenVZ Server แล้วพิมพ์คำสั่งดังนี้ ทีละบรรทัด

vzctl stop 101
vzctl set 101 --quotaugidlimit 50 --save
vzctl start 101

อ้างอิง :

  • แทนค่า 101 ด้วย VPS ID ที่ใช้งาน
  • ตัวเลขใน quotaugidlimit 50 คือจำนวน User Quota ที่ User นั้นจะสามารถสร้างได้

Was this article helpful?

Leave A Comment?