การลบการตั้งค่าทั้งหมดของ iptables

ปกติแล้วการยกเลิกการตั้งค่าทั้งหมดของ iptables จะสามารถใช้คำสั่งดังนี้ได้เลยครับ

/etc/init.d/iptables stop

แต่หากนัยคำสั่งข้างต้นแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ หรือเราต้องการกลับมาใช้งาน iptables อีกครั้ง
ให้ใช้คำสั่ง

/etc/init.d/iptables start

จากนั้นทำการล้างการตั้งค่าด้วยคำสั่งดังต่อไปนี้ (ทีละบรรทัดนะครับ)

iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t mangle -F
iptables -t mangle -X
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT

เมื่อล้างการตั้งค่าแล้วให้ save rule ด้วยครับ

/etc/init.d/iptables save

เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ iptables ใหม่ที่ยังไม่ได้ตั้งค่าใดๆ พร้อมใช้งานอีกครั้งครับ

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?