วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน WordPress ใน phpMyAdmin

Edit password WordPress phpMyAdmin

หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านเว็บไซต์ WordPress ไม่ว่าจะเพราะลืมรหัสผ่านหรือด้วยเหตุผลอื่น สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใน phpMyAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน phpMyAdmin (หากลืม username หรือ password ที่ใช้ในการ login สามารถตรวจสอบข้อมูล username และ password ที่ใช้ในการ login ได้ในไฟล์ wp-config.php ผ่าน control panel ของ DirectAdmin หรือ Plesk ที่ใช้งานอยู่)

คลิกที่ฐานข้อมูลของ WordPress ที่จะเปลี่ยนรหัสผ่าน

คลิกที่ตารางฐานข้อมูลที่ลงท้ายด้วย “_users”

คลิกที่ Edit

เลือก Function ใน user_pass เป็น MD5 ต่อด้วยกำหนดรหัสผ่านที่ต้องการเปลี่ยนที่ Value ใน user_pass จากนั้นคลิกที่ Go

ระบบจะแจ้งว่า user_pass ของตารางฐานข้อมูลดังกล่าวได้ถูกแก้ไขแล้ว ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles