วิธีตรวจสอบรายการ mime types ใน DirectAdmin

System Mime Types DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายการ MIME types ที่อยู่ใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Mime Types ในหมวด Advance Features

ระบบจะแสดงรายการ MIME types ที่ได้เพิ่มไว้ ดังรูปตัวอย่าง

หากต้องการตรวจสอบรายการของ MIME type ทั้งหมด ให้คลิกที่ System Mime Types

ระบบจะแสดงรายการของ MIME type ทั้งหมด ดังรูปตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles