วิธี reset user message ใน DirectAdmin

Reset user message DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถ reset user message ที่ได้แก้ไขไปใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Edit User Message ในหมวด Account Manager

คลิกที่ RESET TO DEFAULT

ระบบจะ reset user message กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นและแจ้งว่าได้ reset user message แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles