วิธีตรวจสอบ secure status ของเว็บไซต์ WordPress ด้วย WordPress Toolkit ใน Plesk

Check secure status WordPress Toolkit Plesk

ใน WordPress Toolkit นั้นสามารถตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บไซต์ WordPress ที่ติดตั้งไปแล้วได้ว่า มีส่วนใดบ้างที่ยังไม่ปลอดภัย ซึ่งสามารถดำเนินการตรวจสอบด้วยตนเองได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ WordPress

คลิกที่ Critical security measures applied ในหัวข้อ Security

คลิกที่ Check Security

ระบบจะแสดงรายการ security status ของเว็บไซต์

Status icon ในหัวข้อ Status จะมีความหมายดังนี้

  • Warning – รายการนี้ยังไม่ถูก secure ระบบจะแนะนำให้ทำให้เป็น secure เพื่อความปลอดภัยของเว็บไซต์ (ในกรณีนี้ผู้ใช้สามารถคืนค่าเดิมได้)
  • Check – รายการนี้ได้ถูกทำให้ secure เรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles