วิธีสร้าง/ลบ Apache Handlers ใน DirectAdmin

Create-delete Apache handlers DirectAdmin

Apache Handlers เป็นการระบุชนิดนามสกุลของไฟล์ให้กับ web server ที่ใช้งานอยู่ เพื่อให้ apache แสดงผลไฟล์นามสกุลอื่นๆ ที่ apache ไม่รู้จักหรือไม่มีอยู่จริง เช่น ปกติไฟล์รูปภาพจะนามสกุล .jpg แต่เราอยากให้รูปภาพเป็นนามสกุล .abc แทน ก็ให้เพิ่ม apache handler ของรูปภาพ และเพิ่มนามสกุลใหม่ลงไป โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Apache Handlers ในหมวด Advanced Features

วิธีสร้าง Apache Handler

คลิกที่ CREATE HANDLER

กำหนดชื่อของ Apache Handler ที่ต้องการสร้างในช่อง Name และกำหนด extension ของ Apache Handler ที่ต้องการสร้างในช่อง Extension (เช่น กำหนดชื่อของ Apache Handler เป็น image/jpeg และกำหนด extension ของ Apache Handler เป็น .abc) จากนั้นคลิกที่ CREATE

ระบบจะแจ้งว่าได้สร้าง Apache Handler ดังกล่าวแล้ว

วิธีลบ Apache Handler

ติ๊กถูกที่ apache handlers ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete Handler

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ apache handler ขึ้นมา ให้คลิกที่ DELETE

ระบบจะแจ้งว่าได้ลบ Apache Handler ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles