วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ Reseller

คุณสามารถ Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Reseller โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2. คลิก Manage User Backups

3. คลิกที่ SCHDULE BACKUP

4. ในส่วนของ Schedule Backup ทำการเลือก Users ที่ต้องการ Backup หากต้องการทั้งหมดเลือก All Users หรือต้องการเลือกแค่บาง Users เลือกที่ Selected Users และเลือก Users ที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ NEXT STEP

5. กำหนดเวลา Backup ข้อมูล

  • Now : หากต้องการ Backup ข้อมูลตอนนี้
  • Cron Schedule : คุณสามารถตั้งเวลา Backup ข้อมูลอัตโนมัติ โดยระบุวันและเวลาที่ต้องการ Backup ระบบจะทำการ Backup อัตโนมัติ เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ยกตัวอย่างเช่น กำหนดให้ Hour : 5 ดังภาพ หมายความว่า ระบบจะทำการ Backup ข้อมูลอัตโนมัติ ทุกๆ 5 นาฬิกาของทุกวัน

จากนั้นคลิกที่ NEXT STEP

6. การจัดเก็บข้อมูล Backup

  • Local : เมื่อคุณดำเนินการ Backup ข้อมูล ไฟล์ Backup จะถูกจัดเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ user_backups ซึ่งแสดงไฟล์เป็นนามสกุล .tar.gz
  • FTP : คุณสามารถจัดเก็บข้อมูล Backup ระหว่างเครื่องได้ โดยผ่านโปรมแกรม FTP

จากนั้นคลิก SCHEDULE

7. เริ่มต้นการ Backup ข้อมูล และระบบจะแจ้งเตือนทาง Message System เมื่อดำเนินการ Backup เสร็จสมบูรณ์

Was this article helpful?

Related Articles